ตัวชี้วัดย่อย : ระยะชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะปานกลาง (SOE64)